polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczeń. Celem niniejszego dokumentu jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy:
 1. Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego WILCZE DOŁY jest: BOSS Sebastian Trzmiel z siedzibą w Starej Niedziałce ul. Mazowiecka 19A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 5372105330, REGON: 030930649, e-mail: wilcze.doly@op.pl, telefon kontaktowy +48 697 439 375
 2. Cele i podstawy przetwarzania:
  Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
  • wysyłania ofert handlowych Administratora oraz w innych celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług Administratora na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (marketing, telemarketing) (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail wskazany powyżej lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
  • marketingu produktów lub usług niepochodzących od Administratora lecz od podmiotu trzeciego współpracującego z Administratorem na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (marketing, telemarketing) (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail wskazany powyżej lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
  • realizacji zawartej z Tobą umowy, której stroną jest Administrator (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 b RODO);
  • zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wykonywaną umową – dane w zakresie stanu zdrowia niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna z art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np: podatkowych, rachunkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO);
  • zapewnienia bezpieczeństwa będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – monitoring wizyjny (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit f RODO);

  • Poza przypadkami wskazanymi powyżej Administrator może przetwarzać dane osobowe osób, które kontaktują się z nim w celu uzyskania informacji o ofercie, zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO).
   Zwracamy się z prośbą o niepodawanie informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie):
  Twoje  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą profilowane.
 4. Okres przechowywania danych:
  Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Stosownie do tego informujemy, że:
  • w przypadku, przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody;
  • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia;
  • Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana;
  • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy np. przepisy podatkowe lub przepisy dotyczące obowiązku archiwizacyjnego;
  • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje;
 5. Odbiorcy danych:
  Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;
  • podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom świadczącym usługi hostingowe;
  • podmiotom świadczącym usługi transportowe;
  • podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu;
  • podmiotom świadczącym usługi finansowe na Twoje żądanie;
  • Do Twoich danych mogą też mieć dostęp firmy prawnicze, producenci towarów znajdujących się w ofercie Administratora, agencje marketingowe lub sprzedażowe, podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta), podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego lub stacjonarnego. Wskazujemy, iż dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  • Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz dokumencie szczegółowe prawa osób, których dane dotyczą, stanowiącym załącznik nr 1 do klauzuli informacyjnej.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej w pkt. II. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne z wyjątkiem danych osobowych w zakresie zdrowia niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług, których odmowa podania lub wycofanie zgody będzie skutkowało odmową świadczenia usług przez Administratora na Twoją rzecz.
 8. Skarga do PUODO:
  Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86
 9. Prawa osoby, których dane dotyczą:
  przysługujące zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:
  Osoby fizyczne, mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Administrator danych Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego WILCZE DOŁY, jest (BOSS Sebastian Trzmiel z siedzibą w Starej Niedziałce ul. Mazowiecka 19A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 5372105330, REGON: 030930649) odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami, aby skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych, które zostały szczegółowo opisane poniżej prosimy o kontakt na adres e-mail: wilcze.doly@op.pl lub telefon kontaktowy: +48 697 439 375. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
 10. Dostęp do danych osobowych:
  Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator danych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do uzyskania kopii tych danych. W każdej chwili możesz pobrać kopię danych od Administratora. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 11. Wycofanie zgody:
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Informujemy, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania usunięcia danych:
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
   Z prawa do usunięcia danych można skorzystać:
  • gdy dane osoby nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub w inny sposób przetwarzane;
  • gdy osoba, której dane dotyczą wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora udzieloną zgodnie z art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • gdy osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) lub opartego na art. 6 ust. 1 lit f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem), w tym profilowania na podstawie tych przepisów i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
  • gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jak również gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  Usuniemy je, jeśli nie będzie innej podstawy prawnej, wynikającej z prawa finansowego lub kodeksu cywilnego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych.
 13. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:
  • gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • gdy Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  Jeżeli na podstawie przesłanek wskazanych powyżej przetwarzanie zostanie ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 14. Prawo do przenoszenia danych:
  Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 15. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych:
  • z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym profilowania związanego z tymi podstawami przetwarzania danych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  • jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów;
 16. INFORMACJE DODATKOWE – Pliki cookies:
  Do prawidłowego działa witryny używamy plików cookies. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej mógłby na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika

  Czcionki Google Web Fonts
  Do jednolitego wyświetlania czcionek używamy tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi się połączyć z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje informację, że weszli Państwo na naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO.
  Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/. Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby czcionki nie były pobierane z serwerów Google (np. poprzez instalację dodatków). Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Fonts lub jeśli zablokują Państwo dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony w domyślnej czcionce systemu. Należy pamiętać, że nasza strona internetowa nie będzie się już wyświetlać zgodnie z zaprojektowanym układem.

  Google Maps
  Mapy Google to serwis z mapami, z którego możesz korzystać w przeglądarce internetowej. W zależności od lokalizacji możesz przeglądać mapy podstawowe i niestandardowe, a także znaleźć informacje o lokalnych firmach – w tym ich lokalizację, informacje kontaktowe i wskazówki dojazdu. W naszym Serwisie wykorzystujemy Google Maps do przekazywania informacji o lokalizacji naszych salonów. Firma Google może przesyłać Państwu plik cookie o nazwie „NID” (z czasem przechowywania wynoszącym sześć miesięcy) oraz plik cookie zwany „PREF” (z czasem przechowywania wynoszącym dwa lata). Więcej na ten temat można przeczytać w Polityce Prywatności Google.

  YouTube
  W naszej Witrynie mogą znaleźć się treści z portalu YouTube, ponieważ uważamy je za przydatne z perspektywy doświadczeń użytkownika. W czasie gdy przeglądają Państwo naszą Witrynę z wbudowanym filmikiem wideo z YouTube, YouTube może przesłać do Państwa urządzenia kilka rodzajów plików cookie. O rodzajach serwowanych plików cookie i zbieranych informacjach można przeczytać w Polityce prywatności portalu YouTube.

  Facebook
  Jeżeli użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie na Facebooku w trakcie korzystania z Portalu Facebook może zamieścić w Państwa urządzeniu pliki cookie zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny WILCZE DOŁY
BOSS Sebastian Trzmiel
Stara Niedziałka ul. Mazowiecka 19A 05-300 Mińsk Mazowiecki
wilcze.doly@op.pl
+48 697439 375
Scroll to Top